Rekonwersja

Rekonwersja – Akty prawne

 

Rekonwersja -  Szkolenie

 

Rekonwersja – wzory dokumentów

 

 

 

 – Zasady ogólne

 

 – Kwalifikacja wojskowa w 2011

 

 – Kategorie zdolności

 

Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.(Dz. U. z 2003r. Nr 179, poz. 1750, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 669,Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.745);

 
 

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r. (Dz. U. z 2009r. Nr 161, poz. 1278);

 
 

Decyzja Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007r.w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej. (Dz. Urzędowy MON Nr 19 poz. 198 z 22.X.2007r. );

 
 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych. (Dz. U. 87 poz. 566);

 
 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.  (Dz. U. z 18 czerwca 2009r Nr. 94 poz. 778 );

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 05 czerwca 2007r. w sprawie stanowisk związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. (Dz. U. z 2007r, Nr 106, poz. 724);

 
 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007r w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju. (Dz. U. z 2007r., Nr 99, poz. 669);

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33 );

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 roku o służbie cywilnej. (Dz. U. z 2006r., Nr 170, poz.1218 z późniejszymi zmianami).

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011r w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych. (Dz. U. z 2011r., Nr 134, poz. 784);

 
 
 

Pomoc rekonwersyjna – ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

 
 

Pomoc rekonwersyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego realizują

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie;

 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie;

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy – pełnomocnik Szefa WSzW ds. rekonwersji;

 

Nieetatowi Pomocnicy Wojskowych Komendantów Uzupełnień ds. rekonwersji;

 

Nieetatowi Pomocnicy dowódców JW. oraz szefów instytucji wojskowych ds. rekonwersji;

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym uprawnienia do korzystania z resortowej pomocy rekonwersyjnej posiadają;

 
 

Art.120. 3. (Ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)

 
 

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać
z pomocy
w zakresie:

 

1) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową, co najmniej trzy lata;

 

2) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy, na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę, co najmniej cztery lata,

 

3) praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem, o ile pełnił zawodową służbę wojskową, co najmniej dziewięć lat – udzielanej przez właściwe organy.

 
 

W ramach pomocy rekonwersyjnej (art.120.1 - 3 /Ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.) do wysokości limitów, mogą być pokrywane koszty:

 

Art. 120. 4a. Wysokość limitów, o których mowa w ust. 4, wynosi za:

 

przekwalifikowanie zawodowe – 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu  zawodowym;

 

przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem – do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia;

 

zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej – do wysokości równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

noclegi - trzydzieści noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300%  ryczałtu za nocleg 34,50 x 3 = 103,50 zł  ( na 2011 rok);

 

koszty przejazdów z miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do ośrodka szkolenia i z powrotem i koszty zakwaterowania pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

 

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, w wysokości:

 

a) po 4 latach służby wojskowej – 100%,

 

b) po 12 latach służby wojskowej – 200%

 

c) po 15 latach służby wojskowej – 300%  limitu określonego w ust 4a pkt. 1.

 

Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 

a)zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,

 

b) zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku  z wykonywaniem zadań służbowych.

 

Małżonkom oraz dzieciom, o których mowa w ust. 6, oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust 1 i 2, pokrywa się koszty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 w wysokości 300% limitu

 

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty, o których mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi.”,

 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ W ZAKRESIE PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO (PRZYUCZENIA DO ZAWODU )

 

Pomoc finansowa resortu obrony narodowej na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu realizowana jest do wysokości limitu ustalanego corocznie przez Dyrektora DSS MON. Jego wysokość  uwarunkowana jest od ilości lat  pełnionej służby. Aby uzyskać pomoc finansową należy złożyć stosowny wniosek i uzyskać pozytywną decyzję.

 

żołnierze zawodowi pełniący służbę w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego lub przeniesieni do dyspozycji – za pośrednictwem dowódcy jednostki (szefa instytucji) wojskowej do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie – poprzez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie.

 

żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej  - za pośrednictwem WSzW, Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego dla miejsca zamieszkania żołnierza (na którego ewidencji przebywa) do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie – poprzez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej.

 

Przed planowanym terminem zwolnienia (z wyjątkiem zwolnionego z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt. 1, 12-15, o ile żołnierz pełnił tę służbę przez okres co najmniej trzech lat) żołnierzy z zawodowej służby wojskowej organizowane są ZAJĘCIA GRUPOWE.

 

W ramach nich pracownicy rekonwersji kadr świadczą indywidualne i grupowe porady zawodowe, psychologiczne, prawne i finansowe.

 
 
 

Podpowiadamy:

 

·                  jak określić własne predyspozycje, zainteresowania i oczekiwania zawodowe;

 

·                  jak dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych;

 

·                  jak skutecznie poszukiwać pracy;

 

·                  jak przygotować dokumenty aplikacyjne;

 

·                  jak rozmawiać z pracodawcą

 

Uczymy:

 

·                  jak pokonywać stres wywołany brakiem pracy;

 

·                  jak uwierzyć w siebie;

 

·                  jak wytyczyć cele zawodowe.

 

Poszukującym pracy umożliwiamy:

 

·                  dostęp do ofert pracy;

 

·                  dostęp do informacji o lokalnym rynku pracy i pracodawcach;

 

·                  pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych;

 

·                  promocję wśród pracodawców;

 

·                  możliwość uczestniczenia w organizowanych przez organy rekonwersji kadr targach i  giełdach pracy.

 

 

 
 
 
 

SZKOLENIE – TERMINY - MIEJSCE

 

Kolejny  termin szkolenia  -

 

 

 

ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE

 

W JAKICH FORMACH REALIZOWANA JEST POMOC REKONWERSYJNA I W JAKI SPOSÓB JĄ UZYSKAĆ ? – DOWIESZ SIĘ W :

 
 

Ośrodku Aktywizacji Zawodowej

70-952 Szczecin, ul. Kopernika 17a

tel.45-23-75/ lub 76,77/78,79/, (91) 451-23-75 lub 76/77//78,79/

oazszczecin@wp.pl  

............................................................................................

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

70-952 Szczecin ul. Potulicka 3

tel.45-22-42, (91) 451-22-42

b.chmara@wp.mil.pl

............................................................................................

WKU SZCZECIN ul. Kopiernika 17 a

tel.45-20-52, (91) 451-20-52

...........................................................................................

WKU KOŁOBRZEG ul. Jedności Narodowej 9

tel.22-25-83, (94) 357-25-83 wew. 220

.............................................................................................

WKU KOSZALIN ul. Zwycięstwa 202

tel. 45-62-57, (94) 3456257

.............................................................................................

WKU ŚWINOUJŚCIE ul. Piłsudskiego 24

 tel. 24-33-16, (91) 3243183

.............................................................................................

WKU STARGARD SZCZECIŃSKI ul. 11-go Listopada 3a

 tel. 24-33-16, (91) 3243183 wew. 211

..............................................................................................

WKU SZCZECINEK ul. Kościuszki 55

tel. 47-47-11,(94) 3743935